Algemene Voorwaarden Factuur

FACTUURVOORWAARDEN

1. Flexius bv verbindt zich ertoe bij het volbrengen van de haar toevertrouwde opdrachten de volstrekte beroepsdiscretie in acht te nemen.

2. Alle facturen dienen te Antwerpen te worden betaald binnen de 30 dagen na de factuurdatum. Protest dient te gebeuren bij wege van aangetekend schrijven gericht aan Flexius bv binnen de 8 dagen na de factuurdatum met opgave van de grieven. Alle op de vervaldag onbetaald gebleven facturen zullen van rechtswege en zonder aanmaning een interest van 12 procent per jaar opleveren. Indien de facturen onbetaald blijven binnen de 30 dagen na de vervaldag zal het verschuldigde bedrag bovendien verhoogd worden met 12 procent met een minimum van 60 euro ten titel van conventionele schadeloosstelling, en dit zonder dat hiervoor enige aanmaning vereist is. Partijen zien hierbij uitdrukkelijk af van de toepassing van art. 1231 B.W.

3. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het Gerechtelijk Arrondissement Antwerpen bevoegd, en is het Belgische recht van toepassing.

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Flexius bv zal zich bij het volbrengen van de haar toevertrouwde opdrachten naar best vermogen inspannen om deze zo goed als mogelijk uit te voeren. Alle aan haar toevertrouwde opdrachten dienen evenwel te worden opgevat als middelenverbintenissen en niet als resultaatverbintenissen.

2. Gedetailleerde algemene voorwaarden: zie website:
www.flexius.be/algemene-voorwaarden-flexius/

Pin It on Pinterest