Federaal Regeerakkoord 2020

9 oktober 2020Actua update, HR trends

Initieel 84 blzn. Regeerakkoord; na bewerking 97. Heel wat maatregelen kondigen zich aan. Op zich geen grote nieuwigheden, maar het hernemen van reeds eerder aangekondigde initiatieven.

Komt er nog een eenheidsstatuut?

 

Wat ons opvalt: het eenheidsstatuut arbeiders-bedienden komt amper aan bod in dit Regeerakkoord. Is de cirkel al rond?

Eenheidsstatuut(1) Enkel de ambitie om de tweede pensioenpijler (aanvullend pensioen of groepsverzekering) te harmoniseren wordt hernomen met als actietaal: ‘tot een goed einde brengen’. Doel is ook om ervoor te zorgen dat elke werknemer zo snel als mogelijk gedekt kan worden door een aanvullend pensioenplan dat een bijdrage van minstens 3% van het brutoloon omvat. De andere verschillen tussen arbeiders en bedienden lijken op vandaag niet tot de prioriteiten van de Regering te behoren. Monsieur Dermagne?

 

 

Ontslagpakket(2) Het ontslagpakket (een derde van de opzeggingstermijn of -vergoeding omzetten in maatregelen die de inzetbaarheid van de werknemer op de arbeidsmarkt verhogen) dat in de Wet eenheidsstatuut van 26 december 2013 werd geïntroduceerd maar nooit in werking kon treden wegens geen initiatief van de sociale partners, wordt wel genoemd in het Regeerakkoord. De Arbeidsovereenkomstenwet zal worden aangepast zodat dit systeem waarbij een deel van de ontslagvergoeding niet zal worden uitbetaald aan de werknemer, maar geïnvesteerd zal worden in bv. vorming, outplacement of begeleiding, alsnog in werking kan treden. Goed nieuws voor de outplacementbureaus, coaches en opleidingsverstrekkers dus!

 

Overzicht van de aangekondigde/voorgenomen maatregelen

We zetten de aangekondigde/voorgenomen maatregelen per arbeidsrechtelijk thema voor jou op een rijtje

DE ARBEIDSOVEREENKOMST
 • Thuis– en telewerk: kader met meer flexibiliteit en bescherming
 • Schijnzelfstandigheid: Arbeidsrelatiewet: (kwalificatie arbeidsovereenkomst) evalueren en aanpassen?
 • Delen van werknemers: als alternatief voor structurele tijdelijke werkloosheid
 • Werkgeversgroepering: evalueren en verbeteren?
 • Uitzendarbeid: vermijden van oneigenlijk en overmatig gebruik blijft op agenda
 • Verenigingswerk: nieuwe regeling 1 01 2021
OPLEIDING
 • Individueel opleidingsrecht en opleidingsrekening tijdens de loopbaan
 • Tijdelijke werkloosheid benutten voor opleiding (cfr. PC bouw)
 • Fiscaal voordeel voor wie meer investeert in opleiding
MOBILITEIT
 • Bedrijfswagens: broeikasvrij tegen 2026
 • Mobiliteitsbudget ook voor wie geen recht heeft op een bedrijfswagen
 • Fietsvergoeding
COMPENSATION & BENEFITS
 • Verband tussen loon en anciënniteit: debat wordt aangemoedigd
 • Loonnormwet: geen versoepeling. Nieuw: omzendbrieven
 • Koopkrachtverhoging: laagste en lagere  middenlonen
 • Fiscale hervorming: moderniseren en vereenvoudigen +
 • Personenbelasing:  verloning in geld i.p.v. alternatieve verloning
 • Doelgroepverminderingen: automatische toekenning en administratieve vereenvoudiging. Quid collectieve arbeidsduurvermindering? Behouden?
 • Lastenverlaging eerste werknemer wordt verlengd
 • Aanvullend pensioen (groepsverzekering): harmonisering arbeiders-bedienden. Bijdrage van minstens 3% voor iedereen?
ARBEIDSDUUR
 • Arbeidsduur: afwijkingen op standaard
 • E-commerce
 • Avond– en nachtarbeid
 • Extra betaalde feestdag à deelstaat beslist over ‘regionalefeestdag
AFWEZIGHEDEN
 • Re-integratie: Vereenvoudigen en versterken (ook voor ambtenaren en zelfstandigen?)
 • Vrijwillige werkhervatting
 • Verlofstelsels (zorg en WLB): vereenvoudigen en harmoniseren
 • Geboorteverlof: van 10 naar 20 dagen (vroeger ‘vaderschapsverlof’)
 • Loopbaansparen
WELL-BEING
 • Recht op deconnecteren?
ONTSLAG
 • Ontslagpakket (art. 39 ter AOW): een derde van de opzeggingstermijn of -vergoeding investeren in vorming, outplacement, begeleiding
EINDE LOOPBAAN
 • Wettelijk minimumpensioen: 1.500 euro netto (volledige loopbaan)
 • Langer werken: deeltijds wettelijk pensioen, landingsbanen, vorming, mobiliteit, kennisdeling tussen generaties, pensioenbonus
INTERNATIONALE TEWERKSTELLING
 • Single permit: aanpassing + elektronisch platform

 

Benieuwd naar de integrale tekst ? Deze werd intussen toegevoegd op de website van de Eerste Minister.

Opleiding volgen over dit thema?

Maak je klaar om je een volledige dag (9:00-17:00) onder te dompelen in de fascinerende wereld van juridische bronnen en je innerlijke arbeidsrecht goeroe los te laten. In deze masterclass ontrafelen we de mysteries rond de hiërarchie van rechtsbronnen en leren we je hoe je hiermee aan de slag kan gaan. Je leert de bronnen van het arbeidsrecht beter te begrijpen en kan ermee aan de slag om ze te optimaliseren.

Ook het sociaal overleg wordt toegelicht en de manier waarop collectieve arbeidsovereenkomsten tot stand komen. Lees meer…

 595,00 excl. btw

Pin It on Pinterest