Federaal Regeerakkoord 2020

9 oktober 2020Actua update, HR trends

Initieel 84 blzn. Regeerakkoord; na bewerking 97. Heel wat maatregelen kondigen zich aan. Op zich geen grote nieuwigheden, maar het hernemen van reeds eerder aangekondigde initiatieven.

Komt er nog een eenheidsstatuut?

 

Wat ons opvalt: het eenheidsstatuut arbeiders-bedienden komt amper aan bod in dit Regeerakkoord. Is de cirkel al rond?

Eenheidsstatuut(1) Enkel de ambitie om de tweede pensioenpijler (aanvullend pensioen of groepsverzekering) te harmoniseren wordt hernomen met als actietaal: ‘tot een goed einde brengen’. Doel is ook om ervoor te zorgen dat elke werknemer zo snel als mogelijk gedekt kan worden door een aanvullend pensioenplan dat een bijdrage van minstens 3% van het brutoloon omvat. De andere verschillen tussen arbeiders en bedienden lijken op vandaag niet tot de prioriteiten van de Regering te behoren. Monsieur Dermagne?

 

 

Ontslagpakket(2) Het ontslagpakket (een derde van de opzeggingstermijn of -vergoeding omzetten in maatregelen die de inzetbaarheid van de werknemer op de arbeidsmarkt verhogen) dat in de Wet eenheidsstatuut van 26 december 2013 werd geïntroduceerd maar nooit in werking kon treden wegens geen initiatief van de sociale partners, wordt wel genoemd in het Regeerakkoord. De Arbeidsovereenkomstenwet zal worden aangepast zodat dit systeem waarbij een deel van de ontslagvergoeding niet zal worden uitbetaald aan de werknemer, maar geïnvesteerd zal worden in bv. vorming, outplacement of begeleiding, alsnog in werking kan treden. Goed nieuws voor de outplacementbureaus, coaches en opleidingsverstrekkers dus!

 

Overzicht van de aangekondigde/voorgenomen maatregelen

We zetten de aangekondigde/voorgenomen maatregelen per arbeidsrechtelijk thema voor jou op een rijtje

DE ARBEIDSOVEREENKOMST
 • Thuis– en telewerk: kader met meer flexibiliteit en bescherming
 • Schijnzelfstandigheid: Arbeidsrelatiewet: (kwalificatie arbeidsovereenkomst) evalueren en aanpassen?
 • Delen van werknemers: als alternatief voor structurele tijdelijke werkloosheid
 • Werkgeversgroepering: evalueren en verbeteren?
 • Uitzendarbeid: vermijden van oneigenlijk en overmatig gebruik blijft op agenda
 • Verenigingswerk: nieuwe regeling 1 01 2021
OPLEIDING
 • Individueel opleidingsrecht en opleidingsrekening tijdens de loopbaan
 • Tijdelijke werkloosheid benutten voor opleiding (cfr. PC bouw)
 • Fiscaal voordeel voor wie meer investeert in opleiding
MOBILITEIT
 • Bedrijfswagens: broeikasvrij tegen 2026
 • Mobiliteitsbudget ook voor wie geen recht heeft op een bedrijfswagen
 • Fietsvergoeding
COMPENSATION & BENEFITS
 • Verband tussen loon en anciënniteit: debat wordt aangemoedigd
 • Loonnormwet: geen versoepeling. Nieuw: omzendbrieven
 • Koopkrachtverhoging: laagste en lagere  middenlonen
 • Fiscale hervorming: moderniseren en vereenvoudigen +
 • Personenbelasing:  verloning in geld i.p.v. alternatieve verloning
 • Doelgroepverminderingen: automatische toekenning en administratieve vereenvoudiging. Quid collectieve arbeidsduurvermindering? Behouden?
 • Lastenverlaging eerste werknemer wordt verlengd
 • Aanvullend pensioen (groepsverzekering): harmonisering arbeiders-bedienden. Bijdrage van minstens 3% voor iedereen?
ARBEIDSDUUR
 • Arbeidsduur: afwijkingen op standaard
 • E-commerce
 • Avond– en nachtarbeid
 • Extra betaalde feestdag à deelstaat beslist over ‘regionalefeestdag
AFWEZIGHEDEN
 • Re-integratie: Vereenvoudigen en versterken (ook voor ambtenaren en zelfstandigen?)
 • Vrijwillige werkhervatting
 • Verlofstelsels (zorg en WLB): vereenvoudigen en harmoniseren
 • Geboorteverlof: van 10 naar 20 dagen (vroeger ‘vaderschapsverlof’)
 • Loopbaansparen
WELL-BEING
 • Recht op deconnecteren?
ONTSLAG
 • Ontslagpakket (art. 39 ter AOW): een derde van de opzeggingstermijn of -vergoeding investeren in vorming, outplacement, begeleiding
EINDE LOOPBAAN
 • Wettelijk minimumpensioen: 1.500 euro netto (volledige loopbaan)
 • Langer werken: deeltijds wettelijk pensioen, landingsbanen, vorming, mobiliteit, kennisdeling tussen generaties, pensioenbonus
INTERNATIONALE TEWERKSTELLING
 • Single permit: aanpassing + elektronisch platform

 

Benieuwd naar de integrale tekst ? Deze werd intussen toegevoegd op de website van de Eerste Minister.

WIL JE JE THUISWERKBELEID FORMALISEREN ?

De overheid kondigt aan dat voor thuis- en telewerk een kader zal worden uitgewerkt met meer flexibiliteit en bescherming van de werknemers. Dit kader is al voorhanden in de huidige cao n°85 en biedt jou de ruimte om een thuiswerkbeleid uit te werken op maat van jouw organisatie.

Opleiding thuiswerk

Schrijf je in voor onze opleiding “Sterk in thuiswerk” in november. Je krijgt meteen toegang tot een model policy telewerk, een model bijlage arbeidsovereenkomst en de slides. Met deze documenten en de erin voorziene opties en toelichting maak je de juiste keuzes om een thuiswerkbeleid uit te tekenen zoals wenselijk voor jouw organisatie en medewerkers.

In de opleiding maken we jou wegwijs in het juridisch kader rond thuiswerk en besteden we uitgebreid aandacht aan het softe luik: skills en competenties voor leidinggevenden en medewerkers in een thuiswerkende organisatie.

Kan je niet wachten tot dan? Bekijk de opleiding nu al on demand.

 

Pin It on Pinterest