Ontslag en tijdelijk deeltijds werken

19 oktober 2020Ontslag

Wist je dat…

  • Bij verbreking van de arbeidsovereenkomst door de werkgever, de werkgever een vergoeding verschuldigd is op basis van het “lopend loon” van de werknemer ?
  • Er onzekerheid kan bestaan over het lopend loon wanneer de werknemer tijdelijk deeltijds werkt ?
    • De wet verduidelijkt dat wanneer de werknemer tijdelijk deeltijds werkt in het kader van een progressieve werkhervatting, het lopend loon gelijk is aan het loon waarop de werknemer recht zou hebben gehad op basis van zijn arbeidsovereenkomst indien hij zijn arbeidsprestaties niet had aangepast. Het niet verminderde loon dus.
    • De wet verduidelijkt dat wanneer de werknemer tijdelijk deeltijds werkt in het kader van ouderschapsverlof (thematisch verlof zorg voor een kind jonger dan 12 jaar),  het lopend loon van de werknemer het loon is dat de werknemer krachtens zijn arbeidsovereenkomst zou hebben verdiend indien hij zijn arbeidsprestaties niet had verminderd. Het niet verminderde loon dus.
    • De rechtspraak verduidelijkt dat wanneer de werknemer tijdelijk deeltijds werkt in het kader van tijdskrediet / thematisch verlof, de regeling anders is naargelang het systeem waar de werknemer gebruik van maakt.
    • Het Hof van Cassatie floot in een arrest van 22 juni 2020 het Arbeidshof terug dat besliste dat de berekening bij ontslag tijdens gemotiveerd tijdskrediet met motief zorg voor een kind jonger dan 8 jaar op het deeltijds loon berekend moet worden. Het Hof zegt hier nog niet dat de berekening op voltijds loon moet gebeuren. Daarover moet het Arbeidshof waarnaar de zaak werd verwezen oordelen. Voorzichtigheid is in elk geval nu al geboden!

Lopend loon en deeltijds werken

Lees hier het arrest van het Hof van Cassatie van 22 juni 2020.

Opleiding volgen over dit thema?

Opleiding ontslag

Afscheid nemen kan pijn doen. Vermijd dat een ontslag echt pijnlijk wordt!

Op 1 dag leer je aan de hand van concrete voorbeelden en situaties alles over de correcte beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Je gaat naar huis met een aantal handige tools en schema’s.

Lees meer…

Pin It on Pinterest