Wist je dat…

 • Al in januari 2012 een akkoord werd bereikt tussen de sociale partners om de regels over uitzendarbeid te moderniseren?
 • 4 grote wijzigingen zullen worden doorgevoerd:
  • 1. Toevoegen van een 4de motief: uitzendarbeid voor de invulling van een vacante betrekking, met de bedoeling om na afloop van de periode van terbeschikkingstelling de uitzendkracht vast in dienst te laten nemen door de gebruiker voor diezelfde betrekking.
  • 2. Verstrenging van de regels inzake opeenvolgende dagcontracten
  • 3. Verplichtingen inzake informatie & controle
  • 4. Afschaffing van de 48-uren regel
 • Het de bedoeling was om de nieuwe regels op 1 juli 2013 in werking te laten treden, maar dat werd verzocht dit uit te stellen tot 1 september 2013 omdat de zomer al zo’n drukke periode is voor de uitzendkantoren, ingevolge het groot aantal jobstudenten dat via uitzendarbeid wordt tewerkgesteld ?
 • Deze week, op 16 juli 2013 de wet van 26 juni 2013 tot wijziging van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers, wat de arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid betreft in het Belgisch Staatsblad werd gepubliceerd en bepaalt dat de wijzigingen op 1 september 2013 in werking zullen treden ?
 • Een aantal aspecten van de wet nog verduidelijkt moesten worden in een cao gesloten in de Nationale Arbeidsraad? Dat de ontwerptekst van deze cao al sinds 2012 op tafel ligt en deze week op de website van de NAR werd bekendgemaakt. Cao n° 108 is dus een feit!
 • Dat het belang van de naleving van de regels inzake uitzendarbeid recent nog werd bevestigd door een arrest van het Arbeidshof te luik van 8 maart 2013. De gebruiker deed een beroep op uitzendarbeid wegens vermeerdering van werk (tot op vandaag een van de 3 toegelaten motieven voor uitzendarbeid). Hiervoor moet de gebruiker akkoord krijgen van de vakbondsafvaardiging. Wanneer de gebruiker een uitzendkracht tewerkstelt in strijd met de toepasselijke regels, dan is de arbeidsovereenkomst tussen het uitzendbureau en de uitzendkracht beëindigd en worden de uitzendkracht en de gebruiker geacht te zijn verbonden door een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur. Aangezien de gebruiker het voorafgaand akkoord van de vakbondsafvaardiging niet had gevraagd en er evenmin enig document werd neergelegd waaruit a posteriori het stilzwijgend akkoord van de vakbondsafvaardiging bleek, besloot het arbeidshof dat de werkgever en de betrokken werkneemster vanaf het begin van de uitzendarbeid verbonden waren door een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur.

Pin It on Pinterest