Algemene Voorwaarden Flexius

OPLEIDING

Inschrijving & betaling

Inschrijven voor een open opleiding gebeurt via de website. U kiest zelf of u onmiddellijk online wenst te betalen, dan wel via overschrijving. Na inschrijving ontvangt u automatisch een factuur en bevestiging.

Heeft u niet betaald bij aanvang van de training, behouden wij ons het recht voor u de toegang tot de training te ontzeggen. Onze prijzen staan vermeld bij elke opleiding. Slides en documentatie, koffiepauzes en lunch zijn inbegrepen. Al onze prijzen zijn exclusief 21% BTW.

Wijziging van de inschrijving

Uw inschrijving wijzigen naar een andere sessie (datum of locatie), kan gratis tot 2 weken voor aanvang van de opleiding. Minder dan 2 weken voor aanvang van de opleiding, rekenen wij € 50 administratiekosten aan. U mag zich altijd laten vervangen door een collega.

Annulatie van de opleiding

Leiden onvoorziene omstandigheden of onvoldoende inschrijvingen ertoe dat wij de opleiding moeten annuleren, de datum moeten verplaatsen of de locatie moeten wijzigen, dan laten we dat onmiddellijk weten. Wij contacteren u dan persoonlijk om de mogelijkheden te bespreken. Een mogelijke optie is dat wij de opleiding bij u in house komen geven zonder bijkomende kosten.

Aankoop webinars

De aankoop van webinars (on demand/abonnement) gebeurt via de website. U kiest zelf of u onmiddellijk online wenst te betalen, dan wel via overschrijving.

Let op, u krijgt pas toegang tot het aangekochte webinar nadat wij uw betaling hebben ontvangen. Indien u onmiddellijk toegang wenst tot het webinar, kan u onmiddellijk online betalen.

U ontvangt steeds een factuur na uw aankoop.

Bekijken en bewaren van het gekochte webinar

De aangekochte webinars kunnen worden bekeken via uw persoonlijke account op de website. De aangekochte webinars worden gedurende minstens 1 jaar bewaard in uw persoonlijk account. U bepaalt zelf wanneer en hoe vaak u het webinar bekijkt, alleen of in groep.

JURIDISCH ADVIES – INTERIM MANAGEMENT

Tarieven – Credits

Flexius hanteert transparante tarieven die vooraf duidelijk gecommuniceerd worden aan de klant. Trouwe klanten die vooraf “credits” aankopen, worden hierbij beloond met verlaagde tarieven. Vooraf worden duidelijke afspraken gemaakt zodat u achteraf niet voor verrassingen komt te staan.

Meetings & verplaatsingen

De intake is steeds gratis, met uitzondering van een eventuele verplaatsingskost, gerekend aan € 0,45 per kilometer (excl. BTW). Deze vergoeding dekt ook de verplaatsingstijd.

Flexius benut de tijd optimaal en vermijdt onnodige verplaatsingen en meetings. Meetings worden niet opgedrongen en de klant beslist zelf of hij/zij een meeting wenst in te plannen. Indien gewenst, kan een meeting online gebeuren via conference call met beeld en klank.

Telefoons, briefwisseling & communicatie

Flexius verstrekt schriftelijk advies aan de klant. Indien gewenst, kan dit –naar keuze van de klant- bijkomend worden toegelicht via telefoon, e-mail, conference call, meeting.

Facturatie

Losse prestaties worden gefactureerd op het einde van elke maand. De klant ontvangt een overzicht van de geleverde prestaties en het verschuldigde bedrag.

Credits worden gefactureerd bij aankoop. Nadien ontvangt de klant regelmatig een overzicht van geleverde prestaties en resterende “credits”.

De facturen worden gratis en elektronisch verstuurd en zijn betaalbaar binnen de maand.

Indien de klant een papieren factuur wenst, zal een administratiekost van € 50 worden aangerekend.

VERTROUWELIJKHEID EN NIET-COMMERCIALISERING

De klant is ertoe gehouden de gegevens en documenten die Flexius in het kader van opleidingen of juridische dienstverlening aanlevert, niet aan derde partijen mee te delen of te commercialiseren en dergelijke gegevens alleen mee te delen aan werknemers, aangestelden en vertegenwoordigers voor zover dit voor de uitvoering van de overeenkomst nodig is en op voorwaarde dat deze partijen gebonden zijn door verplichtingen tot geheimhouding en niet-commercialisering die in wezen vergelijkbaar zijn met deze bepaling. De klant zorgt voor de nodige beveiliging om de vertrouwelijkheid van de gegevens te verzekeren.

Flexius garandeert eenzelfde graad van beveiliging en vertrouwelijkheid met betrekking tot de documenten die zij van de klant ontvangt.

INTELLECTUELE RECHTEN

De klant is ertoe gehouden alle intellectuele eigendomsrechten van Flexius en/of en haar medewerkers te respecteren. Er kan slechts sprake zijn van een overdracht van intellectuele eigendomsrechten naar de klant indien zulks uitdrukkelijk wordt overeengekomen. Het is verboden de intellectuele eigendomsrechten van Flexius en/of haar medewerkers zonder diens uitdrukkelijke toestemming te vervreemden, verpanden, commercialiseren of over te dragen aan derden.

INFORMATIE

Flexius verstrekt de diensten binnen de grenzen van de door de klant verstrekte informatie. Daarbij heeft Flexius het recht te vertrouwen op de juistheid en volledigheid van de door de klant verstrekte informatie. Flexius kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de onjuiste uitvoering van de diensten indien dergelijke onjuiste uitvoering veroorzaakt werd door een onjuiste, onvolledige of laattijdige verstrekking van informatie door de klant.

Pin It on Pinterest