Bestrijding loonkloof mannen – vrouwen

6 september 2013Compensation & Benefits

  • Ondanks alle wetgeving inzake gelijke behandeling, er nog steeds een belangrijke loonkloof bestaat tussen mannen en vrouwen ? Dat vrouwenlonen 15 à 25% onder het gemiddelde blijven van het mannenloon ?
  • De wet van 22 april 2012 ter bestrijding van de loonkloof tussen mannen en vrouwen een aantal maatregelen invoerde om –zoals de titel doet vermoeden- de loonkloof tussen mannen en vrouwen te bestrijden ?
  • De loonkloof enerzijds wordt bekeken en bestreden op interprofessioneel en sectorniveau, maar ook op ondernemingsniveau ?
  • Dat bijgevolg een aantal nieuwe verplichtingen werden gecreëerd voor de ondernemingen ?
  • Dat –tenzij er 3 of minder werknemers in dienst zijn- de werkgever in de sociale balans de gegevens betreffende het personeelsbestand moet opsplitsen naar geslacht van hun werknemers ?
  • Ondernemingen met minstens 50 werknemers in de toekomst een genderanalyse moeten maken en hierover overleg plegen binnen de onderneming ? Dat dit eventueel kan leiden tot het opstellen van een actieplan ? De Koning zal het eerste dienstjaar bepalen waarvoor deze verplichting geldt.
  • Ondernemingen die gewoonlijk gemiddeld 50 werknemers tewerkstellen in de toekomst een bemiddelaar kunnen aanstellen waarbij werknemers die menen het voorwerp te zijn van een ongelijke behandeling inzake verloning op basis van geslacht terecht zullen kunnen? Het is nog wachten op een Koninklijk Besluit over de bevoegdheden van de bemiddelaar en de vereiste competenties om deze functie te kunnen uitoefenen.
  • Strafsancties gelden bij het niet naleven van deze regelgeving ?

Opleiding volgen over dit thema?

Op 1 dag (9:00-17:00) krijg je inzicht in de bruto – netto loonsverwerking en de verschillende manieren  om je werknemers te “belonen”. Ook het cafetariaplan en het mobiliteitsbudget komen aan bod. Lees meer…

Je downloadt ook gratis de bij deze opleiding horende tools en templates: Excel rekentool bonus – cao 90 – warranten + Excel rekentool bruto-netto + Overzicht variabelen loonberekening

 595,00 excl. btw

Pin It on Pinterest