Internationale tewerkstelling: in welk land RSZ betalen?

25 oktober 2020Internationale tewerkstelling

Wist je dat…

  • Bij internationale tewerkstelling binnen Europa de Europese Verordening 883/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels bepaalt in welk land RSZ betaald moet worden?
  • Bij gelijktijdige werkzaamheden in loondienst op het grondgebied van verschillende lidstaten eerst moet nagegaan worden of de werknemer al dan niet een substantieel gedeelte van zijn prestaties in zijn woonland verricht (minimum 25% van de arbeidstijd of de verloning).
  • Als de werknemer een substantieel gedeelte van zijn prestaties in zijn woonland verricht, dan is de wetgeving van het woonland van toepassing, ongeacht of hij zijn prestaties voor één, dan wel voor meerdere werkgevers verricht en ongeacht in welke lidstaat die werkgevers gevestigd zijn.
  • Als de werknemer NIET een substantieel gedeelte van zijn prestaties in zijn woonland verricht en hij maar voor één werkgever werkt de wetgeving van de lidstaat waar zijn werkgever gevestigd is,  van toepassing is
  • Om te bepalen wie de werkgever is (relevant om bevoegde lidstaat te bepalen) de werkelijkheid kan primeren op de contractuele situatie: wanneer uit de feiten blijkt dat de contractuele situatie niet overeenstemt met de werkelijke situatie moet er rekening gehouden worden met de werkelijke situatie van de werknemer
  • Dat dus kan worden beslist dat een andere onderneming dan de contractuele werkgever als werkgever beschouwd moet worden wanneer die andere werknemer het feitelijk gezag uitoefent over de werknemer, de feitelijke loonkost draagt en zelfs (onrechtstreeks) beslist over het ontslag van de werknemer.
  • Dat bijgevolg de nationale rechter kan beslissen dat sociale zekerheid betaald moet worden in het land waar de feitelijke werkgever gevestigd is.

TerbeschikkingstellingBRON:  arrest van het Hof van Justitie 6 07 2020:  Nederlandse werknemers met een arbeidsovereenkomst met een Cypriotische werkgever die dienstverleninsovereenkomsten heeft met Nederlandse transportfirma’s. Aangezien de Nederlandse werknemers geen substantieel gedeelte van hun werkzaamheden in Nederland uitoefenen, is in principe de sociale zekerheid van Cyprus bevoegd. Het Hof verduidelijkt dat op basis van de concrete feiten kan geoordeeld worden dat niet de contractuele werkgever in Cyprus als werkgever beschouwd moet worden, maar wel de Nederlandse opdrachtgever(s) zodat Nederlandse sociale zekerheid van toepassing is.

Het voorgaande heeft betrekking op het bepalen van het bevoegde land voor de sociale zekerheid. Andere regels zijn van toepassing om ten aanzien van de werknemer te bepalen wie zijn werkgever is. Ook hier zal op basis van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers soms worden afgeweken van de contractuele situatie ten voordele van de werkelijkheid. Meer hierover op onze website

Opleiding volgen over dit thema?

Opleiding werken met externen

Verwerf op 1 dag inzicht in de rechten en plichten van de opdrachtgever en de derden die in je organisatie komen werken.

Werknemers van een onderaannemer (terbeschikkingstelling) en uitzendkrachten. Moeten zij wel of mogen zij zeker niet op dezelfde manier behandeld worden als eigen werknemers?

Lees meer…

Pin It on Pinterest