De zesde staatshervorming

14 maart 2014Actua update

 • Terwijl het eenheidsstatuut volop een aantal principes van het arbeidsrecht aan het hervormen is (opzeggingstermijnen, ontslagmotivering, afschaffing van de carensdag,…), ons land zich voorbereidt op diepgaande veranderingen die ook hun weerslag zullen hebben op werkgelegenheid en tewerkstelling ?
 • Vanaf1 juli 2014 een heel pakket bevoegdheden wordt overgedragen van de federale overheid naar de regionale overheden (gemeenschappen en gewesten) ? Onze Koning ondertekende hiervoor in januari maar liefst 82 wetten, die de zesde staatshervorming vorm geven.
 • De bal ligt nu in het kamp van de deelslaten die aan de slag moeten met de nieuwe bevoegdheden. Opnieuw kondigen grote veranderingen zich aan. We zetten er voor u een aantal op een rijtje:

 

  • Personenbelasting en bedrijfsvoorheffing: de gewesten zullen zelf moeten zorgen voor financiële middelen en krijgen hiervoor de bevoegdheid aanvullende belasting te heffen op de federale personenbelasting (“gewestelijke opcentiemen”). De totale personenbelasting zal dus bestaan uit de federale personenbelasting en de gewestelijke personenbelasting. De aangifte en procedure in de personenbelasting, de bedrijfsvoorheffing en de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing blijven federale materie. Wel kunnen de gewesten kortingen geven op de bedrijfsvoorheffing zoals de intussen afgeschafte Vlaamse jobkorting of de Prime à l’emploi in Wallonië.
  • RSZ-bijdrageverminderingen: de verminderingen van de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid die vastgesteld worden in functie van de eigen kenmerken van de werknemers, worden een gewestbevoegdheid. De federale overheid blijft bevoegd voor de structurele verminderingen van werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid, voor de verminderingen van werknemersbijdragen alsook voor de vermindering van werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid die vastgesteld worden in functie van de eigen kenmerken van de werkgever of in functie van de activiteitensector. Goed nieuws voor u: het is de bedoeling om heel het systeem van RSZ-verminderingen te vereenvoudigen. Het Wetsontwerp van 12 februari 2014 voorziet dat een aantal specifieke verminderingen, die nog niet in de structuur van de doelgroepenverminderingen zitten, nog voorafgaand aan de inwerkingtreding van de zesde staatshervorming zoveel mogelijk zullen worden omgevormd tot een doelgroepvermindering. Dit zal moeten leiden tot een coherent geheel van 3 componenten: structurele vermindering – sociale maribel – doelgroepverminderingen
  • Controle en opleiding van werklozen: de gewesten krijgen een aantal nieuwe bevoegdheden in het kader van de werkloosheid. Zo krijgen zij beslissings- en uitvoeringsbevoegdheid om de actieve en passieve beschikbaarheid van de werklozen te controleren en te sanctioneren. Let wel, de federale overheid blijft bevoegd voor het normatief kader voor de regelgeving inzake passende betrekking, actief zoekgedrag, administratieve controle en sancties, en voor de materiële uitvoering van de sancties. De federale instellingen bevoegd voor werkloosheidsuitkeringen of bevoegd voor financiële maatschappelijke bijstand, zijn de enige administratieve en technische operatoren.
  • Gewesten krijgen ook bevoegdheden inzake arbeidsmarktbegeleiding van leeflonersoutplacementbetaald educatief verlofeconomische migratie, startbaanovereenkomstenstart- en stagebonussen,loopbaanonderbreking in de publieke sector, enz.

Pin It on Pinterest

Er is iets fout gegaan. Je wijziging is mogelijk niet opgeslagen. Probeer het opnieuw. Er is ook een kans dat je het bestand handmatig moet repareren en uploaden via FTP. Er is iets fout gegaan. Je wijziging is mogelijk niet opgeslagen. Probeer het opnieuw. Er is ook een kans dat je het bestand handmatig moet repareren en uploaden via FTP. Er is iets fout gegaan. Je wijziging is mogelijk niet opgeslagen. Probeer het opnieuw. Er is ook een kans dat je het bestand handmatig moet repareren en uploaden via FTP. Er is iets fout gegaan. Je wijziging is mogelijk niet opgeslagen. Probeer het opnieuw. Er is ook een kans dat je het bestand handmatig moet repareren en uploaden via FTP.