Een fietsbeleid invoeren

27 april 2020Compensation & Benefits, Mobiliteit, Welzijn op het werk

Bent u het ook zo beu om elke dag in de file te staan? Dan bent u lang niet de enige! Meer en meer gaan mensen op zoek naar alternatieven voor Koning auto en werkgevers denken mee met hun medewerkers.
Wat houdt u nog tegen om te starten met een fietsbeleid? De juridische complexiteit en onzekerheid ? Niet nodig! Er zijn verschillende manieren om een fietsbeleid te realiseren, zelfs met een soort financiering door de werknemer via het inleveren van andere voordelen. Een bonus, dertiende maand of zelfs een “loonruil” kunnen zorgen voor de financiering van de nieuwe voordelen. Je moet alleen de juiste juridische puntjes op de contractuele i’tjes zetten.

“Start to bike”

In zogenoemde mobiliteitsplannen bieden werkgevers oplossingen aangepast aan de concrete situatie en de behoeften van hun medewerkers. Erg in trek momenteel zijn de mobiliteitsplannen met focus op de fiets, bestaande uit de terbeschikkingstelling van een (lease)fiets met toebehoren en/of het betalen van een fietsvergoeding.

Tot niet zo erg lang geleden, vond ik het als jurist wat moeilijk om hierover juridisch advies te verlenen, nu de wetgeving niet helemaal duidelijk was.

(1) Zo was het onduidelijk of de speed pedelec die sinds oktober 2016 in het kader van de Wegcode als “bromfiets” wordt beschouwd, voor de (para)fiscale behandeling in de loonfiche als fiets dan wel als bromfiets behandeld moest worden. Ook voor de betaling van een fietsvergoeding voor met de speed pedelec afgelegde kilometers, was het onzeker of deze genoot van de (para)fiscale vrijstelling van RSZ en belastingen die geldt voor de fiets.

(2) Een volgende punt van onzekerheid was de verwerking in de loonfiche van de fiets in het algemeen, waar fiscus en RSZ een ander standpunt innamen.

Het fiscale standpunt was eenvoudig: de fiets moest niet als loon beschouwd worden, tenzij hij exclusief privé gebruikt werd (bvb. Ci.RH.242/612.802 (AAFisc Nr. 47/2011) dd 19.10.2011).

De RSZ nam dan weer een strenger standpunt in dat ruimte liet voor invulling: op het zuiver privégebruik van de bedrijfsfiets (i.e. alle verplaatsingen exclusief beroepsverplaatsingen en woon-werkverkeer) moesten RSZ-bijdragen betaald worden. Deze moesten berekend worden op de courante waarde van de fiets, zijnde de prijs die de werknemer in de winkel voor de fiets zou betaald hebben. Geen exacte wetenschap dus.

Deze 2 punten werden intussen beslecht in het voordeel van eenvoud rechtszekerheid, transparantie, duidelijkheid en mobiliteit door aanmoediging van het fietsgebruik, inclusief de speed pedelec.

Wetgevend initiatief

De fiscus zorgde als eerste voor duidelijkheid via de Wet van 22 oktober 2017 houdende diverse fiscale bepalingen I (1), B.S. 10 november 2017.

Met toepassing vanaf 1 januari 2017 omschrijft artikel 38, 14° WIB92 als vrijgestelde inkomsten:

  1. a) de kilometervergoeding voor een bedrag van maximum 0,24 euro (geïndexeerd bedrag) per kilometer toegekend voor de werkelijk gedane verplaatsingen tussen de woonplaats en de plaats van tewerkstelling met een rijwiel, een gemotoriseerd rijwiel of een speed pedelec, zoals gedefinieerd in het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, met dien verstande dat de gemotoriseerde rijwielen en de speed pedelecs enkel in aanmerking komen wanneer ze elektrisch worden aangedreven;
  2. b) het voordeel dat voortvloeit uit de terbeschikkingstelling van een rijwiel of een speed pedelec, zoals bedoeld in a), en de toebehoren, met inbegrip van de onderhouds- en stallingskosten, die daadwerkelijk wordt gebruikt voor de verplaatsingen tussen de woonplaats en de plaats van tewerkstelling;

De RSZ is de fiscus gevolgd aangaande:

  • de gelijkstelling van de speed pedelec met een gewone fiets
  • de vrijstelling van RSZ-bijdragen zodra de fiets “daadwerkelijk wordt gebruikt voor de verplaatsingen tussen de woon- en werkplaats”
  • datum van inwerkingtreding: 1 januari 2017

(gewijzigd artikel 19 §2 KB 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders).

En zo zijn alle wettelijke obstakels om te starten met een fietsbeleid weggewerkt.

Wist je trouwens:

  • dat je subsidies kan aanvragen voor een aantal kosten verbonden aan je mobiliteitsbeleid?
  • dat er overheidsinstanties zijn die je gratis helpen bij het maken van de nodige analyses en studies?
  • dat Flexius al verschillende klanten heeft bijgestaan bij het uitwerken en implementeren van een mobiliteitsplan?

Opleiding volgen over dit thema?

Op 1 dag krijg je inzicht in de bruto – netto loonsverwerking en de verschillende manieren  om je werknemers te “belonen”. Ook het cafetariaplan en het mobiliteitsbudget komen aan bod. Lees meer…

Je downloadt ook gratis de bij deze opleiding horende tools en templates: Excel rekentool bonus – cao 90 – warranten + Excel rekentool bruto-netto + Overzicht variabelen loonberekening

 595,00 excl. btw

Opleiding cafetariaplan

Doorbreek de complexiteit van het cafetariaplan en maak jezelf helemaal vertrouwd met de werking ervan.

Op 1 dag kom je alles te weten over het cafetariaplan: wat zijn de regels, hoe begin je eraan, waar moet je op letten.  Je krijgt een excel rekentool, een model bijlage cafetariaplan en een model policy cafetariaplan. Lees meer…

Ontdek hier de eerste les van de on demand opleiding gratis.

Pin It on Pinterest